Praktijkregels

1.     Afspraken

 1. Wij stellen het op prijs als u zich bij de balie meldt, voordat u plaats neemt in de wachtkamer.
 2. Afspraken kunnen door patiënten kosteloos worden verplaatst of geannuleerd tot 24 uur voor het geplande tijdstip. Bij het niet tijdig verplaatsen of annuleren zal Mondzorg Veenendaal de kosten voor de gereserveerde tijd of behandeling in rekening brengen.
 3. Indien u te laat komt op uw afspraak kan dit gevolgen hebben voor uw geplande behandeling, deze kan dan mogelijk niet of niet geheel worden uitgevoerd. Wij verzoeken u om op tijd voor uw geplande behandeling aanwezig te zijn.
 4. Afspraken kunnen uitsluitend per mail, telefonisch of aan de balie worden gemaakt of geannuleerd.
 5. Als servicedienstverlening sturen we van tevoren een herinneringsmail bij een gemaakte afspraak. Indien u geen mail ontvangt betekent dit uitdrukkelijk niet dat uw gemaakte afspraak niet doorgaat.
 6. Mondzorg Veenendaal wil de spoed-, pijnklachten en traumata van haar patiënten dezelfde dag behandelen. Hierdoor kan de agenda wijzigen, we zullen u daarover zo snel mogelijk informeren en vragen hiervoor uw begrip.
 7. Buiten praktijkuren wordt u verwezen naar de dienstdoende tandarts in de kring of de spoedtandarts. De contactgegevens zijn af te luisteren van het antwoordapparaat.

2. In de praktijk

 1. Houdt uw eigendommen ten alle tijden zelf in de gaten. Mondzorg Veenendaal stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.
 2. Wij verwachten dat u ons op de hoogte brengt van (wijzigingen in) uw algemene gezondheid en andere factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de behandeling. U kunt deze ten alle tijden bespreken met uw behandelaar.
 3. Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.
 4. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de praktijk.
 5. Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de wachtkamer en/of behandelkamers.
 6. Wij hebben de beschikking over sanitair waar u voorafgaand aan de behandeling uw tanden kunt poetsen.

3. Behandeling

 1. Voor behandelingen boven het bedrag van €250 ontvangt u van ons van tevoren een kostenbegroting. We adviseren u na te gaan in hoeverre er mogelijk vergoeding volgt vanuit uw verzekeraar.
 2. De kosten van de uitgevoerde behandeling(en) worden gedeclareerd conform de geldende tarieven van de NZa. Deze zijn in te zien op de website van Mondzorg Veenendaal.
 3. De kosten voor de behandeling worden verzorgd door Infomedics. De betalingsvoorwaarden kunt u opvragen bij de balie of raadplegen bij Infomedics.
 4. Indien na totstandkoming van een behandelovereenkomst de behandeling (deels) wordt geannuleerd kan Mondzorg Veenendaal de hiermee gepaarde kosten geheel in rekening brengen.
 5. Indien er een betalingsachterstand is, zullen we eventuele verdere behandeling uitstellen, gedeeltelijk uitvoeren, of uitvoeren tegen betaling vooraf.
 6. Op basis van een begroting kunnen de kosten voor een behandeling door onverwachte factoren hoger of lager uitvallen. We doen ons uiterste best om een adequate inschatting te maken van de kosten, echter kunnen de uiteindelijke kosten afwijken van de begroting.
 7. Uw patiëntendossier valt onder het medisch beroepsgeheim en wordt niet aan derden doorgestuurd zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen de praktijk tenzij uw huisarts of specialist deze nodig heeft naar aanleiding van een verwijzing.
 8. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

 

4. Klachten

 1. Wanneer u ontevreden bent over de behandeling vragen wij u om dit zo snel mogelijk na voltooiing van de betreffende behandeling schriftelijk aan ons kenbaar te maken. We zullen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
 2. Mocht dit niet afdoende voor u zijn, zal uw klacht worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Zij zullen bemiddelen met als doel de klacht op te lossen.
 3. Klachten dienen binnen 4 maanden te worden gemeld. Tijdens de behandeling van uw klacht wordt uw betalingsverplichting of betalingstermijn niet opgeschort.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.